جدول با CSS
هدر 1 هدر 2 هدر 3 هدر 4 هدر 5 هدر 6 هدر 7 هدر 8 هدر 9 هدر 10 هدر 11 هدر 12
داده 1-1 داده 1-2 داده 1-3 داده 1-4 داده 1-5 داده 1-6 داده 1-7 داده 1-8 داده 1-9 داده 1-10 داده 1-11 داده 1-12
داده 2-1 داده 2-2 داده 2-3 داده 2-4 داده 2-5 داده 2-6 داده 2-7 داده 2-8 داده 2-9 داده 2-10 داده 2-11 داده 2-12
داده 2-1 داده 2-2 داده 2-3 داده 2-4 داده 2-5 داده 2-6 داده 2-7 داده 2-8 داده 2-9 داده 2-10 داده 2-11 داده 2-12
داده 2-1 داده 2-2 داده 2-3 داده 2-4 داده 2-5 داده 2-6 داده 2-7 داده 2-8 داده 2-9 داده 2-10 داده 2-11 داده 2-12
داده 2-1 داده 2-2 داده 2-3 داده 2-4 داده 2-5 داده 2-6 داده 2-7 داده 2-8 داده 2-9 داده 2-10 داده 2-11 داده 2-12
داده 2-1 داده 2-2 داده 2-3 داده 2-4 داده 2-5 داده 2-6 داده 2-7 داده 2-8 داده 2-9 داده 2-10 داده 2-11 داده 2-12
داده 2-1 داده 2-2 داده 2-3 داده 2-4 داده 2-5 داده 2-6 داده 2-7 داده 2-8 داده 2-9 داده 2-10 داده 2-11 داده 2-12
داده 2-1 داده 2-2 داده 2-3 داده 2-4 داده 2-5 داده 2-6 داده 2-7 داده 2-8 داده 2-9 داده 2-10 داده 2-11 داده 2-12
داده 2-1 داده 2-2 داده 2-3 داده 2-4 داده 2-5 داده 2-6 داده 2-7 داده 2-8 داده 2-9 داده 2-10 داده 2-11 داده 2-12
داده 2-1 داده 2-2 داده 2-3 داده 2-4 داده 2-5 داده 2-6 داده 2-7 داده 2-8 داده 2-9 داده 2-10 داده 2-11 داده 2-12
داده 2-1 داده 2-2 داده 2-3 داده 2-4 داده 2-5 داده 2-6 داده 2-7 داده 2-8 داده 2-9 داده 2-10 داده 2-11 داده 2-12
داده 2-1 داده 2-2 داده 2-3 داده 2-4 داده 2-5 داده 2-6 داده 2-7 داده 2-8 داده 2-9 داده 2-10 داده 2-11 داده 2-12
داده 2-1 داده 2-2 داده 2-3 داده 2-4 داده 2-5 داده 2-6 داده 2-7 داده 2-8 داده 2-9 داده 2-10 داده 2-11 داده 2-12

نسخه‌های وب تریدر