حساب معاملاتی 

Swap Free
$25
حساب اسلامی
 • کمیسیون نرمال

 • اسپرد شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %45

Classic
$25
پرطرفدارترین
 • بدون کمیسیون

 • اسپرد شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

ECN
$25
بهترین انتخاب
 • کمترین میزان کمیسیون 

 • کمترین میزان اسپرد/شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

Premium
$10000
ویژه حرفه‌ای‌ها
 • بدون کمیسیون

 • کمترین میزان اسپرد/شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

Copy Trading

حساب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ 

حساب معاملاتی 

Swap Free
$25
حساب اسلامی
 • کمیسیون نرمال

 • اسپرد شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %45

Classic
$25
پرطرفدارترین
 • بدون کمیسیون

 • اسپرد شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

ECN
$25
بهترین انتخاب
 • کمترین میزان کمیسیون 

 • کمترین میزان اسپرد/شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

Premium
$10000
ویژه حرفه‌ای‌ها
 • بدون کمیسیون

 • کمترین میزان اسپرد/شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

Copy Trading

حساب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ 

Copy Trading

حساب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ 

حساب‌های معاملاتی 

Swap Free
$25
حساب اسلامی
 • کمیسیون نرمال

 • اسپرد شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %45

Classic
$25
پرطرفدارترین
 • بدون کمیسیون

 • اسپرد شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

ECN
$25
بهترین انتخاب
 • کمترین میزان کمیسیون 

 • کمترین میزان اسپرد/شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

Premium
$10000
ویژه حرفه‌ای‌ها
 • بدون کمیسیون

 • کمترین میزان اسپرد/شناور

 • لوریج 3000~1:20

 • استاپ اوت %50

Copy Trading

حساب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ 

نسخه‌های وب تریدر